FRIENDS WILL BE FRIENDS

1

As a child I thought that if I ever due to reincarnate in another living being, I would like to be a dog, cuddled by the family, with the bowl always filled and with children ready to give their lunch. So it was at my house.
Then growing, and going to school in another district, I discovered the presence of some stray dogs … then kennels … and after a while the cruel use to adorn their fur caps of winter jackets.
After that I realized that it is better to be born a human being and to decide own fate and that of the weakest. That is why I am opposed to the farms for commercial purposes. In fact, about 4 years ago, visiting the kennel of my city, I met Lola, the dog that stole my heart. It was raining and she was all wet, scared and trembling in the fence, while the other dogs stirred looking at all the ways to get my attention, I think hoping to be adopted.
Since then Lola lives and often travels with us, bringing joy to every day and participating in her way to all the important and exciting events such as the arrival of our baby.

If you too are thinking of adopting a dog, my advice is to ask yourself some questions because it is an important and long-term commitment.
1. Am I willing to devote my time and energies for the next 15-18 years?
2. Am I willing to go out several times even in stormy days for the walk?
3. Will I be able to keep it and to support veterinary expenses (regular visits, vaccinations, possible treatments)?
4. When I’ll go on vacation, or I’ll have to get away from home for any reason will I take it with me? Leave it to family or friends? Will I be able to bear any costs of a dog-sitter?
5. Am I willing to live with its hair and dedicate myself to cleaning the house more frequently?
6. If one day I become a parent, I see the dog as an obstacle or an added value to the growth of my baby?
7. If it will be afraid of fireworks (like most of the animals), am I gonna spend the New Years cuddling it?
8. Am I willing to gather in public with the appropriate tools its “poo”? (people tend to look at you while you do it …)
9. Do I care more of it or of furnishings of the house? (quiet this stage lasts a few months until it is puppy, but … it’s enough to destroy the house)
10. Have I ever seen fleas and ticks? Maybe I’ll have to fight with them, as I do at this time …

“Do not think it’s cruel to keep a dog in a city apartment: his happiness depends mainly on the time you can spend with him, the number of times that can accompany you in your walks; the dog does not care to wait for hours at the door of your home, then it will be rewarded ten minute walk at your side. For the dog, personal friendship is all about. Remember, however, that in this way you take a commitment anything but slight, because after it’s impossible to break the friendship with a faithful dog, and give it away is tantamount to murder.”
Konrad Lorenz

 

Da piccola pensavo che, se mai mi fossi dovuta reincarnare in un altro essere vivente, mi sarebbe piaciuto essere un cane, coccolato dalla famiglia, con la ciotola sempre piena e con bambini pronti a regalarti il loro pranzo. Così era a casa mia.
Poi crescendo, e andando a scuola in un altro quartiere, ho scoperto la presenza di alcuni cani randagi… poi di canili… e dopo un po’ dell’impiego crudele della loro pelliccia per ornare i cappucci delle giacche invernali.
Dopo questo ho capito che è meglio nascere essere umano e poter decidere il proprio destino e quello dei più deboli. Per questo motivo sono contraria agli allevamenti a scopo commerciale. Infatti, circa 4 anni fa, visitando il canile della mia città ho incontrato Lola, la cagnolina che ha conquistato il mio cuore. Pioveva e lei era tutta bagnata, immobile, impaurita e tremante nel recinto, mentre gli altri cani si agitavano cercando in tutti i modi di attirare la mia attenzione, penso sperando di essere adottati.
Da allora Lola vive e spesso viaggia con noi, portando allegria a ogni singola giornata e partecipando a suo modo a tutti gli avvenimenti importanti ed emozionanti come ad esempio l’arrivo della nostra bimba.

Se state pensando anche voi di adottare un cane, il mio consiglio è di porvi alcune domande perché si tratta di un impegno importante e a lungo termine.
1. Sono disposto a dedicare il mio tempo e le energie per i prossimi 15-18 anni?
2. Sono disposto ad uscire più volte anche nelle giornate tempestose per fargli fare la passeggiata?
3. Sarò in grado di mantenerlo e di sostenere le spese veterinarie (visite periodiche, vaccinazioni, eventuali cure)?
4. Quando andrò in vacanza o dovrò allontanarmi da casa per qualsiasi motivo potrò portarlo con me? Affidarlo a parenti o amici? Riuscirò a sostenere eventuali spese di una pensione?
5. Sono disposto a convivere con i suoi peli e dedicarmi alle pulizie di casa più frequentemente?
6. Se un giorno diventerò genitore, vedrò il cane come un ostacolo o un valore aggiunto alla crescita del mio figlio?
7. Se avrà paura dei fuochi d’artificio (come la maggior parte degli animali), sarò disposto a trascorrere i capodanni rincuorandolo?
8. Sono disposto a raccogliere in pubblico con gli appositi strumenti le sue “cacchette”? (la gente tende a guardarti mentre lo fai…)
9. Tengo di più a lui o all’arredamento della casa? (tranquillo questa fase dura pochi mesi finché è cucciolo, ma… è abbastanza per distruggerti la casa)
10. Ho mai visto le pulci e zecche? Può darsi che dovrò combatterle, come me in questo periodo…

“Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino: la sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui, dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite; al cane non importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio dieci minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane l’amicizia personale è tutto. Ricordate però che in questo modo vi assumete un impegno tutt’altro che lieve, perché dopo e’ impossibile rompere l’amicizia con un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.”
Konrad Lorenz

Jako dziecko myślałam, że jeśli kiedykolwiek mialabym sie zreinkarnowac w inna istote,to chciałabym być psem, przytulanym i glaskanym, z miska zawsze pelna i z dziecmi gotowymi oddać mu obiad. Tak było w moim domu.
Następnie zaczynajac  szkołe w innej dzielnicy, odkryłam obecność niektórych bezdomnych psow … nastepnie schronisk … a pozniej okrucienstw do dekoracji futerkiem kapturow zimowych kurtek.
Potem uświadomiłam sobie, że lepiej urodzić sie człowiekiem i decydować o swoim losie i o tym najsłabszych. Dlatego jestem przeciwna hodowli w celach zarobkowych Ze wzgledu na to koło 4 lat temu, zagladnelam do schroniska mojego miasta. Spotkałam tam Lole, która ukradla mi serce. Padał wtedy deszcz i była ona cała mokra i wystraszona w boxie, podczas gdy inne psy staraly sie zwrocic moja uwagę, myślę, że chcąc znalezc dom.
Od tego czasu Lola mieszka u nas i często podróżuje z nami, przynosząc nam radość każdego dnia i biorac udział we wszystkich ważnych i ciekawych wydarzeniach, takich jak na przyjscie na swiat naszej coreczki.

Jeśli ty też myślisz o adocji psa, moja rada jest, aby zadać sobie kilka pytań, ponieważ jest to ważne i długoterminowe zobowiązanie.
1. Jestem gotów mu poświęcić swój czas i energię przez następne 15-18 lat?
2. Jestem gotów wyjść kilka razy, nawet w burzliwe i zimne dni by wziac go na spacer?
3. Czy będę w stanie go utrzymać i oplacic wydatki weterynaryjne (regularne wizyty, szczepienia, ewentualne leczenie)?
4. Kiedy pojadę na wakacje, albo będę musiał się z oddalic od domu z jakiegokolwiek powodu, wezmę go ze sobą? Zostawie go u rodziny lub znajomych? Czy będę w stanie ponieść koszty pensjonatu dla psa?
5. Jestem gotów żyć pod jednym dachem z jego sierscia i poświęcać wiecej czasu na częstsze sprzątanie domu?
6. Jeśli pewnego dnia stane się rodzicem, pies bedzie stanowil przeszkode czy  dodatkowa wartosc w rozwoju mojego dziecka?
7. Jeśli będzie się bać fajerwerków (jak większość zwierząt), będę gotów spędzić z nim kazdego Sylwestra pocieszajac go?
8. Jestem gotów zbierać publicznie  jego “kupki”? (Ludzie często patrzą na ciebie, podczas gdy to robisz …)
9. Zalezy mi bardziej na psie czy na meblach i domu? (Spokojnie ten etap trwa kilka miesięcy, dopóki nie dorosnie, ale … to wystarczy, aby zdemolować Ci dom)
10. Czy widziałem kiedys pchły i kleszcze? Być może będę musiał z nimi walczyć, tak jak ja w tej chwili …

“Nie myśl, że to okrutne trzymać psa w mieszkaniu w miescie: jego szczęście zależy głównie od czasu spedzonego z nim, od towarzyszenia Ci w wyjściach. Pies nie dba o to,ze bedzie czekać godzinami przy drzwiach mieszkania, zostanie on nagrodzony dziesięciominutowym spacerem przy twoim boku. Dla psa przyjaźń jest wszystkim. Pamiętaj jednak, że w ten sposób bierzesz na siebie odpowiedzialnosc, ktora nie jest mala, ponieważ pozniej jest niemożliwe zerwanie przyjaźni z wiernym psem, i opuszczenie go, jest równoznaczne z morderstwem.”
Konrad Lorenz

2 3 5 6 10 11 12 13

20150106_132651
14

16 18 20 22 24 26

Advertisements

31 thoughts on “FRIENDS WILL BE FRIENDS

 1. What a lovely post! We loved our previous dog for 11 years until his passing and our current baby for several years so far. I can’t imagine my children’s lives without their pups. My daughter especially is very sad when our pup doesn’t go to bed with her at the same time!

  Like

 2. Bellissimo post Kamila! E parole giuste e concrete. Avere un cane significa prendersi una responsabilità perché loro hanno bisogno del loro umano per tutto. il nostro Newton ci regala tanta gioia ogni giorno ed è a tutti gli effetti un membro della famiglia. Intorno a lui organizziamo orari, uscite, vacanze, impegni, per rispettare le sue necessità e per dargli modo di condividere tempo con noi.
  Purtroppo Milano non è ancora una città per cani….

  Like

 3. Condiviso in toto il pensiero di Konrad Lorenz. Sempre avuto e tuttora ho un cane a cui si sono aggiunti due bambini. In effetti la loro disponibilità ad assorbire i cambiamenti va ben oltre quella umana. Peccato che quando ho cercato di adottarne un altro mi è stato negato a meno di garantire sempre la compagnia al cane e sterilizzare la mia cagnetta… Purtroppo ho dovuto desistere. Ciao.

  Like

 4. First, y-our dog looks exactly like mine and I was astonished to see this. Your blog is beautiful! I really enjoyed the elegant sentences and wonderful pictures. It’s not always this nice in the blogger universe. Keep posting with more. I haven’t been able to figure out what the second language is but maybe I will on the internet some place. Your devoted fan-Bob

  Like

  • Thank you Bob. It’s nice to meet people like you that appreciate this space and encourage me to go on… Thank you a lot. The second langue is italian and the third is polish. Have a great weekend.

   Like

 5. Ma che spettacolo la piccola Lola, al mare, sulla neve, dappertutto! E complimenti per l’articolo: ne traspare un amore responsabile per gli amici animali. Il titolo riecheggia l’omonima canzone dei Queen per caso? Un saluto!

  Like

  • Sì, cerchiamo di portala sempre con noi ma purtroppo a volte non è possibile, e non ti dico le feste dopo l’ultima vacanza … ci ha accolto in un modo meraviglioso, e vedere la bimba che non smetteva più di abbracciarla ci ha fatto riflettere ancora di più sui nostri legami.
   Queen? Eh si, sono follemente innamorata di quel gruppo dall’età di 7 anni e martedì scorso sono stata al loro concerto, è stata una giornata indimenticabile. Deduco che piacciono anche a te… o sbaglio?

   Like

   • Wow, purtroppo non ho mai visto i Queen dal vivo, ma anch’io li amo dalla più tenera età! 😉 Comunque è proprio vero: con i nostri piccoli amici animali si creano legami tutti particolari, fatti di affetto, consuetudine e piccoli riti quotidiani. Un saluto e una carezza a Lola!

    Like

 6. Avere un cane è un grosso impegno che io purtroppo, anche se mi piacerebbe, non posso assumersi! Non essendo mai a casa soffrirebbe troppo da solo! Ma non ti nascondo che desidererei molto la compagnia di un amico a quattro zampe!

  Like

  • Confesso che mia Lola trascorre parecchio tempo in casa da sola con il gatto, perché trascorro circa 11 ore fuori casa per lavoro e spostamenti, ma sono convinta che stia meglio qui che in un canile. Certo, mi piacerebbe dedicarle più tempo ma per ora non è possibile. Lei continua essere un cane giocoso ed equilibrato. Se ci tieni tanto valuta bene. Potresti realizzare un tuo desiderio e rendere felice un animale fedele.

   Like

 7. I completely agree! To adopt an animal is a privilege and a huge responsibility for another being’s life. As anyone they just want to be loved and love us in return and, especially with dogs, they gives much more than we give them, being so selfless. Every adoption should be thought through and not to be decided in moment as a whim. And by btw, Lola is super cute! 😉

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s